Нотариус в Русе - Албена Стефанова Маркова (433)

Нотариус: Албена Стефанова Маркова (433)

Район: Русе

Адрес: гр. Русе 7000

ул. Кирил Старцев 3, ет. 1-офис 1 и ет. 2-офис 3

Телефон: 082 836 160, 082 824 595

Имейл: notarius433@abv.bg

м с г
Wybrand Hendriks - Notary Kohne and His Clerk

Други нотариуси в гр. Русе:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)

...

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи  20 лв.

*Забележка. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 - 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.2 Поведението на нотариуса в професионалния живот трябва да бъде едновременно негово призвание и да бъде насочено към укрепване на независимостта и обществената значимост на професията....