Нотариус в София - Андриян Балчев Балчев (391)

Нотариус: Андриян Балчев Балчев (391)

Район: София

Адрес: гр. София 1000

ул. Отец Паисий 17, ет.1, офис 1

Телефон: 02 444 0145, 0885 184 145, 0885 930 077

Имейл: a_balchev@abv.bg

Уебсайт: notary-balchev.com

Работно време:
От Понеделник до Петък 09:00 до 17:30 часа.

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

...

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

*Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.2 Поведението на нотариуса в професионалния живот трябва да бъде едновременно негово призвание и да бъде насочено към укрепване на независимостта и обществената значимост на професията....