Нотариус в София - Василка Атанасова Ацева (032)

Нотариус: Василка Атанасова Ацева (032)

Район: София

Адрес: гр. София 1000

ул. Христо Белчев 11, ет. 1, надпартерен

Телефон: 980 29 89, 980 29 90/91,9815203

Факс: 981 52 03

Имейл: aceva_notary@abv.bg

м с г
Civil law notary-Quentin Massys

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)

...

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 3 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница 2 лв;...

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.13 Право и задължение е на нотариуса да изпълни исканото нотариално удостоверяване, съобразено със закона и добрите нрави, придружено от изискуемите от законовите разпоредби документи и книжа, при запазване на служебната и професионалната тайна и гарантиране на законосъобразност, етичност и изразяване на свободна воля....