Нотариус в София - Ивайло Атанасов Иванов (384)

Нотариус: Ивайло Атанасов Иванов (384)

Район: София

Адрес: гр. София 1000

бул. Христо Ботев 18, 1 надпартерен етаж

Телефон: 02 950 0535, 02 950 0536

Имейл: notary_ivanov@abv.bg

Уебсайт: www.notariusbg.com

Работно време:
Понеделник - Четвъртък от ̣ 9:00 до 17:30 часа. Петък от 9:00 до 16:00 часа

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.3 В работата си и във взаимоотношенията си с клиенти и колеги, нотариусът следва да се ръководи от почтеност и честност, безпристрастност и равноправно отношение към участниците в нотариалното производство, запазване на професионалната тайна, независимост и етичност, при стриктно спазване на действащото законодателство....